Siirry suoraan sisältöön
Home » Cardano rahapolitiikka

Cardano rahapolitiikka

Rahapolitiikka on tuttu käsite kaikille, jotka lukevat sanomalehdestä myös taloussivut. Ytimekkäästi tiivistettynä rahapolitiikalla tarkoitetaan niitä poliittisia päätöksiä, joilla keskuspankit pyrkivät säätelemään markkinoilla liikkuvan rahan arvoa ja määrää. Vaikka rahapolitiikka kuuluukin perinteisen talouden piiriin, sen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös kryptovaluuttojen toimintaa.

Kryptovaluutoille rahapolitiikan kaltaiset perinteiset talouden konseptit ovat usein olleet toissijaisia. Tämän seurauksena niiden arvot ovat heitelleet ajoittain todella rajusti, eli niiden volatiliteetti on ollut suurta. Arvon vaihtelua on pidetty yhtenä suurimmista esteistä kryptovaluuttojen kasvulle ja yleistymiselle. Niinpä jotkut kryptovaluutoista ovat ottaneet käyttöönsä ”rahapolitiikan”, eli joukon keinoja, joilla valuuttojen määrää ja arvoa pyritään kontrolloimaan. Kryptovaluuttojen kohdalla rahapolitiikka on kuitenkin täysin erilaista kuin perinteinen rahapolitiikka, sillä kryptovaluuttojen ja perinteisten valuuttojen eroavaisuudet ovat niin suuret.

Cardano

Cardano on ollut yksi kryptovaluutoista, jotka ovat ottaneet rahapolitiikan vakavasti. Politiikan tavoitteena on ollut tasata valuutan arvon heittelyitä, hajauttaa valtaa ja tehdä valuutan ohjaamisesta sekä ylläpitämisestä yhä demokraattisempaa sekä osallistaa Cardanon käyttäjien yhteisöä tekemään valuutan tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Kaiken tämän uskotaan johtavan ennen pitkään tilanteeseen, jossa Cardano on kasvanut itse sellaiseksi instituutioksi, joka ei tarvitse ulkopuolisia tahoja tai rahoitusta kehittyäkseen ja kasvaakseen.

Cardanon rahapolitiikan keskiössä on toiminnan ja vallan hajauttaminen kaikkien valuutan omistajien ja käyttäjien kesken. Tämä on luonnollisesti synnyttänyt lukuisia haasteita, jotka Cardanon sekä sen ylläpitäjien on ratkottava. Hajauttamisen haasteet liittyvät niin turvallisuuteen, lohkoketjun suorituskykyyn kuin koko valuutan vakauteen.

Lohkoketjun, johon koko kryptovaluutta perustuu, ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen vaaditaan jatkuvia ja tasaisia rahallisia investointeja. Ratkaistakseen rahoituksen saatavuuden ja pitääkseen rahapolitiikan mahdollisimman hajautettuna ja demokraattisena, Cardano on ottamassa käyttöön Voltaireksi nimetyn hallintajärjestelmän.

Voltaire

Filosofian ja historian harrastajille valistusfilosofi Voltaire on tietenkin vanha tuttavuus. Aikansa suurimpiin ajattelijoihin kuulunut filosofi vastusti vankkumatta tyrannimaista yksinvaltaa, ja kritisoi jatkuvasti pölyttyneitä ja vanhentuneita instituutioita. Ei siis ole ihme, miksi Cardano on valinnut uuden hallintojärjestelmänsä nimeksi juuri Voltairen.

Voltairen tavoitteena on siirtää Cardanon hallinta lopullisesti kehittäjiltä käyttäjille. Tämän seurauksena myös Cardanon rahapolitiikka on käyttäjien käsissä. Voltaire tuo mukanaan sekä yhteisöllisyyttä että mahdollisuuden osallistua päättämään Cardanon kehityskuluista myös niille yhteisön jäsenille, joilla ei ole massiivisia määriä Cardanoa kryptolompakoissaan.

Staking pool

Yhteisöllisen ja osallistavan päätöksenteon ytimessä ovat Staking poolit. Koska kaikilla Cardanon omistajilla ei ole resursseja hankkia valtavia määriä valuuttaa tai käyttää kaikkea aikaansa osallistuakseen lohkoketjun kasvattamiseen ja Carndanon yhteisten asioiden hoitamiseen, avuksi on otetti Staking poolit. Näillä tarkoitetaan kryptovaluuttojen parissa monien omistajien luomia yhteisosuuksia. Useampi pienomistaja voi lyödä valuuttansa samaan Staking pooliin, ja näin heidän äänensä pääsee kuuluviin myös päätöksiä tehdessä sekä lohkoketjua kasvatettaessa.

Staking poolit ovat tärkeä osa Proof of Stake -periaatteen mukaan toimivia kryptovaluuttoja. Niillä on kuitenkin myös kääntöpuolensa: Miten varmistetaan, että suuret Staking Poolit eivät kävele pienempien yli joka vaiheessa? Entä miten käyttäjät voidaan motivoida ottamaan osaa Staking Pooleihin ja kehittämään omalla panoksellaan Cardanoa jatkossakin?

Kannustimet

Jotta Staking Poolit toimisivat hyvässä yhteisöllisyyden hengessä, sekä käyttäjät liittyisivät niihin tarpeeksi innokkaasti, Cardano on laatinut kannustinjärjestelmän palkitsemaan valuutan hyväksi toimivia käyttäjiä. Järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön yhdessä Voltaire -uudistuksen kanssa.

Kannustinjärjestelmä on välttämätön Cardanon laajentumisen kannalta. Laajentimen ei ole mahdollista ilma käyttäjien halukkuutta ottaa osaa aktiivisesti sekä pieniin että suuriin Staking Pooleihin. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että vaikka suurimmat tuotot menisivät suurimpien Staking Poolien sijoittajille, niin pienempien Poolien toimijoita voidaan palkita muilla keinoilla.

Kannustimet ja palkinnot käytännössä

Entä millaisilla tavoilla käyttäjiä sitten houkutellaan olemaan aktiivisia toimijoita Cardanon parissa? Tämä tapahtuu käytännössä lohkoketjun kasvamisen, transaktioiden ja markkinoilla olevan valuutan määrän muuttumisen seurauksena. Jokaisen uuden lohkoketjun lohkon synnyttyä transaktioiden seurauksena yhteiseen virtuaaliseen pottiin lisätään valuuttaa. Siitä valuuttaosuudesta, jota ei vielä ole lohkoketjun kautta vapautettu markkinoille, eli reservistä, lisätään ennalta sovittu prosenttimäärä samaan pottiin.

Kun Cardanon määrä markkinoilla kasvaa, edellä mainittu potti siirretään yhteisön omaan rahastoon, josta selitämme lisää seuraavassa kappaleessa. Se osa potista, joka ei päädy rahastoon, jaetaan käyttäjien kesken epoch -palkintoina.

Kannustinjärjestelmä on suunniteltu siten, että aluksi reservistä siirrettävän valuutan määrä on suuri. Alussa myös transaktioita voidaan olettaa olevan vähemmän kuin myöhemmin. Näin ollen aktiivisia ja heti alussa ahkerasti transaktioita tekeviä yhteisön jäseniä palkitaan suurimmilla palkinnoilla. Kun aikaa kuluu enemmän, reservistä siirrettävien summien määrät pienenevät, kun taas transaktioiden määrä tulee kasvamaan. Siispä aktiivisimmat ja ahkerimmat transaktioiden tekijät ja lohkoketjujen ylläpitäjät tulevat saamaan suurimmat voitot.

Koska kannustinjärjestelmä toimii ennalta määrättyjen prosenttilukujen mukaan (esimerkiksi rahastoon sijoitetaan aina tietty prosenttiosuus kerätystä potista), se on helposti ennakoitavissa. Vakaus on tärkeä ominaisuus kannustinjärjestelmälle, sillä ainoastaan vakaa ja luotettava järjestelmä voi houkutella Staking Pooleja sekä niiden osanottajia olemaan aktiivisia.

Rahasto

Jotta Cardanon kehittäminen tasaisesti olisi taloudellisesti mahdollista, tuleva Voltaire -järjestelmä tuo mukanaan myös käyttäjien ja valuutan omistajien yhteisen rahaston. Rahaston tarkoituksena on turvata yhteistöllisen kehitystyön rahoitus myös sen jälkeen, kun kaikki muukin valta on siirtynyt Cardanon kehittäjiltä sen käyttäjille.

Rahaston toimivuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että Cardanon omistajat sekä koko yhteisö on erittäin aktiivinen. Tämänkin vuoksi Staking Poolien osanottajien sekä johtajien aktiivisuutta pyritään lisäämään kannustimilla ja palkinnoilla.

Miten rahastoa rahoitetaan?

Tulevaisuudessa kaikki Cardanon kehitystyö tullaan rahoittamaan yhteisöllisestä rahastosta. Mutta miten rahastoa on tarkoitus ylläpitää? Käytännössä järjestelmä on hyvin yksinketainen: Jokaisesta toteutuneesta Cardano -transaktiosta verotetaan pieni osa, joka talletetaan rahastoon.